กติกาและเงื่อนไข เพลาเพลิน

กติกาและเงื่อนไข เพลาเพลิน
19 กุมภาพันธ์ 2559 ( 13:53 )
305

รายละเอียดกิจกรรม เพลาเพลิน

– ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ทีมละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ทั้งหมด 3 สิทธิ์

– หากมีกรณีพิพาท การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

– ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 15 มีนาคม 2559

– ผู้โชคดีต้องคอนเฟิร์มกับทางทีมงานไม่เกิน วันที่ 16 มีนาคม 2559

– ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่กฏหมายกำหนด ตามมูลค่ารางวัลที่ตนเองได้รับ

– ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคอนเฟิร์มการไปทริป พร้อมแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันเวลาที่กำหนด จากทางบริษัท ทรู ดิจิตอลมีเดีย จำกัด หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยในการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

– ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยมิต้องจ้างให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตหรือดำเนินการใดๆ ตาม เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร