บทละครโทรทัศน์ ศรีอโยธยา ตอนที่ 11

บทละครโทรทัศน์ ศรีอโยธยา ตอนที่ 11
Entertainment Report_1
29 มกราคม 2561 ( 11:58 )
168.2K
ศรีอโยธยา ตอนที่ 11
12 หน้า

ศรีอโยธยา ตอนที่ 11

 

กรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2303 ขบวนเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร ซึ่งทรงประทับอยู่บนพระเสลี่ยงทองนำขบวนเสด็จโดยพระยาพิชัยฯ หลวงยกกระบัตรเมืองตาก คุณทองด้วง และ คุณบุนนาคมาถึงบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดประดู่ทรงธรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จลงจากพระเสลี่ยง เสด็จตรงเข้าไปยังพระอุโบสถ คุณทองด้วง และ คุณบุนนาค ช่วยกันถอดฉลองพระองค์ แล้วสวมฉลองพระองค์ครุยขาวถวายองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร

 

 

พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศประทับอยู่บนพระราชอาสน์บนพระแท่นสูงสุดฉลองพระองค์เต็มพระยศ ทรงสวมพระมหามงกุฎและครุยทองโดยมีองค์เจ้าฟ้าสุทัศฉลองพระองค์เต็มพระยศทรงสวมพระมหามงกุฎและครุยทองประทับอยู่บนพระราชอาสน์องค์น้อยทางด้านซ้ายแท่นรองลงมา ท่ามกลางมหาสมาคมของเหล่าขุนนางและอำมาตย์ทุกกรมกองซึ่งล้วนแต่แต่งกายเต็มยศหน้าแท่นพระราชอาสน์ด้านขวา อาลักษณ์ในชุดเต็มยศยืนประกาศพระบรมราชโองการ พิมานหมอบเฝ้าแหนอยู่ข้างเจ้าฟ้าสุทัศ

อาลักษณ์ : สมเด็จพระบรมราชามหากษัตริย์บวรสุจริต ทศพิธธรรมธเรศรเชตถโลกานายก อุดมบรมนาถบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้พระยาพิชัยชาญฤทธิ์ดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพิชัยชาญฤทธิ์ มียศเทียบเท่าเจ้าพระยาอัครเสนา ครองเครื่องยศขุนนางพานหมากเครื่องในเงินคนโททอง ขันทองสลักลายมีพานเงินรอง กระโถนเงิน ดาบฝักทองข้ออ้อย เสลี่ยงกลีบบัวลายทอง กั้นสัปทนแพรยอดทองขี่เรือรูปคชสีห์ลายทอง ได้เบี้ยหวัดปีละ 50 ชั่ง แลตราคชสีห์ประจำตำแหน่ง

พระยาพิชัยฯ  ถวายบังคมรับพระบรมราชโองการ

อาลักษณ์ : แลมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหลวงยกกระบัตรเมืองตากให้ดำรงตำแหน่งพระยาตากแทนพระยาตากคนเดิมที่เพิ่งถึงแก่อสัญกรรม ครองเครื่องยศ พานทองมีเครื่องใน คนโททอง กระโถนเงิน ขันทองสลักลาย ถาดเงินรอง ดาบฝักข้ออ้อยทอง เสลี่ยงงาสลักลายกั้นสัปทนแพร ได้เบี้ยหวัดปีละ 40 ชั่ง ขี่เรือกัญญาพนักเขียนลายทอง

หลวงยกกระบัตร ถวายบังคมรับพระบรมราชโองการ

อาลักษณ์ : แลคุณทองด้วง บุตรพระยาอักษรสุนทรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี นับแต่นี้เป็นต้นไป

คุณทองด้วงถวายบังคมรับราชโองการ


12 หน้า

ข่าวบันเทิงที่เกี่ยวข้อง